Indisch Militair Tijdschrift, volgnummer 412; 01/07/1882

Indisch Militair Tijdschrift, volgnummer 412; 01/07/1882

399

tocht op een monitor, toen tezelfder tijd de zeecommandant een kapitein ter zee er een paard op nahield, om zijne tochtjes te land te volbrengen.

Voorschriften betreffende de schietoefeningen der Italiaansche infanterie.

Dit spliksplinternieuwe voorschrift bevat 3 scholen, en wel de: Ecole de pointage, Ecole de distances, Ecole de tir a la cible en voorts een appendix, waarin oenige balistische bespiegelingen voorkomen.

In dat voorschrift vinden wij opgeteekend (en dit is het, waarop wij de aandacht wilden vestigen):

„Les officiers subalternes devront répéter chaque année 1' exécution de „toutes les trois écoles mentionnées ci-dessus, sous la direction d'un „officier supérieur et d'un capitaine, qui lui sera adjoint.

Les capitaines seront exercés chaque année d'après les mêmes régies a exécuter la deuxième partie et autant que possible la troisième.

„L'appendice devra être chaque année 1'objet de conférences théoriques, „qui seront faites a tous les officiers inférieurs sous la direction d'un „officier supérieur".

[Bulletin de la réunion des officiers, N°. 22 de 3 Juin 1882].

Gamizoens-voedingscommissiën.

In ieder garnizoen in Nederland bestaat sedert het jaar 1881 eene voedingscommissie, wier taak het is, alles aan te wenden, ter navolging aan te bevelen of te gelasten, wat naar hare meening in het belang der menages is.

Tot den werkkring van zoodanige commissie behoort onder anderen het jaarlijks uitbesteden der levering van de noodige artikelen en voorts het in beheer nemen van een magazijn van levensmiddelen enz., waar uit de dagehjksche verstrekking aan de verschillende menagemeesters geschiedt.

Deze voedingscommissiën werken onzes inziens zeer nuttig.

Die er meer van weten wil, schaffe zich aan het „Voorschrift betref fende de voeding van de militairen der landmacht in tijd van vrede".

« terug