Indisch Militair Tijdschrift, volgnummer 525; 01/01/1908

Indisch Militair Tijdschrift, volgnummer 525; 01/01/1908

503

Rusland.

Ontwikkeling der Officieren.

Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Russische Hoogere Krijgsschool wijdt de Intern Revue Maart 1908 aan het militair on derwijs een artikel, waaruit we enkele punten overnemen. Aan het mon deling toelatingsexamen gaat een schriftelijk tentamen vooraf, dat bij de staven van de militaire afdeelingen wordt gehouden, en waaruit moet blijken of de candidaat geestelijk algemeen ontwikkeld is en in staat is zelfstandig werk te leveren. Inderdaad matige maar billijke ei- schen. Toch is het peil der ontwikkeling bedroevend als we in het ver slag van den Chef v.d. Gen. Staf lezen, dat de meerderheid der officie ren in liet bezit was van

Ie een zeer geringe kennis van alle ex^menonderwerpen

2e een geringe algemeene geestelijke ontwikkeling;

3e een verrassend onvermogen om te denken en te oordeelen;

4e een gebrekkige geschiktheid om hunne gedachten kort-heldor en logisch uit te drukken

5e onvoldoende begrip van grammaticaal en juist schrijven

6e geringe belezenheid op het gebied der mil. literatuur;

Men is nu druk bezig den pijnlijken indruk, die deze bevoegde mee ning heeft verwekt, door doeltreffende maatregelen weg te nemen.

Italië.

Spoorlijn in Militair Beheer. Een lang gekoesterde wensch van de spoorwegcompagnieën in Rome is vervuld. Zij hebben het lijntje Rome-Frascati voor 9 jaren in eigen beheer gekregen (goederenverkeer uitgezonderd).

Is voor onze spoorwegafdeeling ook niet een locaal baantje te vinden, om die zelf te beheeren Het mes snijdt van twee kanten, eigen beheer en nuttig rendement. Red.

Japan.

Reglement Veldartillerie.

De voornaamste veranderingen in het nieuwe reglement zijn: dat na druk wordt gelegd op de noodzakelijke samenwerking tusschen Art. en Inf. bij den aanval, en dat gewezen wordt op de uadeelen van gedekte tegenover open stellingen. Commando's door stem of teekens. Aan voerders steeds knielen, tenzij uitdrukkelijk anders bevolen. Watten in de ooren der kanonniers. Groote tusschenruimten der batterijen toegestaan, als goede verbinding verzekerd is. Behalve de beslissende strijd kunnen ook nog andere omstandigheden het oprukken van de Art. tot in de zone van het werkzame Inf.-vuur noodzakelijk maken. Als regel direct richten. Als het terrein moeilijk is behoeven de stukken geen gelijke tusschen ruimten te hebben. Om het gevaar van opgemerkt te worden of ontijdige verliezen te lijden te voorkomen, kunnen de stukken ook achtereenvol gens in het gevecht gebracht worden.

Tegen Art. met schilden, of achter een dekking opgesteld, is alleen verticaal vuur van eenig nut. N. M. B. 9—''OS.

« terug